MENU

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich. 

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w organizacjach międzynarodowych takich jak Unia Europejska, NATO, OBWE.

CELE
Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji. 

ZASADY PRZYJĘCIA
Sprawdź szczegółowe zasady rektutacji na studia II stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-II-stopnia/detail,nID,1430

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja realizowane są w 2 specjalnościach:

  • dyplomacja i komunikacja,
  • analityka i prognozowanie.

Specjalność Dyplomacja i komunikacja obejmuje następujące główne przedmioty: Dyplomacja obronna, Międzynarodowe stosunki wojskowe, Dyplomacja polityczna i ekonomiczna, Operacje wsparcia pokoju, Międzynarodowa komunikacja strategiczna, Mediacje, arbitraż i kontakt z mediami

W ramach specjalności Analityka i prognozowanie realizowane są przedmioty: Analiza systemowa sytuacji międzynarodowych, Analiza procesów globalizacyjnych, Analiza ryzyka międzynarodowego, Analiza biznesu międzynarodowego, Analiza współczesnych wojen informacyjnych., Międzynarodowe ośrodki analityczne.

 Przedmiotami kierunkowymi w ramach studiów są: Geoekonomia, Teorie i modele bezpieczeństwa międzynarodowego, Międzynarodowe bezpieczeństwo kulturowe, Historyczne i kulturowe aspekty dyplomacji, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Negocjacje międzynarodowe, Integracja europejska, Protokół dyplomatyczny, Współczesna myśl strategiczna, Organizacje międzynarodowe, Międzynarodowe zarządzanie kryzysowe, Analiza semantyczna przekazów informacyjnych, Bezpieczeństwo transatlantyckie, Geopolityka i geostrategia

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW

Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych. Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów. W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych. W czwartym semestrze studenci przygotowują pracę dyplomową.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Studenci uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji.

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent jest przygotowany do analizowania, syntezy i wnioskowania zagadnień problemowych, obejmujących specyfikę bezpieczeństwa międzynarodowego oraz funkcjonowania korpusu dyplomatycznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach administracji państwowej realizujących zadania związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, oraz w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych a także w organizacjach międzynarodowych takich jak Unia Europejska, NATO, OBWE.


wróć