MENU

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Szczegółowy harmonorgam rekrutacji: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-informacje-ogolne-i-kontakt/detail,nID,5160

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

  1. kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
  2. podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).

W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

WK = Od+Os+T

gdzie:

Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.

Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.

Szczegółowe dane dotyczące obliczeń wyniku kwalifikacji (WK) znajdują się w Załączniku do uchwały Nr 41/2018 Senatu ASzWoj z dnia 5.12.2018 r.

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu, podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów. Decyzję kandydaci otrzymują na piśmie.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

1. Jak długo trwa nabór na studia w ASzWoj?

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Rekrutacja na studia II stopnia na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się 6 maja 2019 roku i powadzona będzie do ostatniego dnia września 2019 r.

2. Chcę kontyuować naukę na studiach II stopnia na innym kierunku, niż na studiach I stopnia. Czy to możliwe?

Tak, to możliwe. Należy jednak pamiętać, że osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku innym niż kierunek, na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia w wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.

3. Co oznacza wpisanie na listę rezerwową?

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

4. Kiedy musisz się zalogować do systemu rekrutacyjnego? Kiedy dostarczyć dokumenty?

Rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 rozpoczęła się 6 maja 2019 roku i powadzona będzie do ostatniego dnia września 2019 r. Szczegółowy harmonorgam rekrutacji: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-informacje-ogolne-i-kontakt/detail,nID,5160

5. Gdzie musisz złożyć dokumenty?

       Dokumenty zależy składać w następujących punktach rekrutacyjnych:

  • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, Prawo) - bl. 25, pok. 79;
  • Wydział Wojskowy (kierunki: Dowodzenie, Obronność) - bl. 94, pok. 19;
  • Wydział Zarządzania i Dowodzenie (kierunki: Logistyka, Lotnictwo, Zarządzanie i dowodzenie)  - bl. 94 pok. 15

Uwaga! Wcześniej należy pobrać przepustkę z Biura Przepustek, które mieści się w budynku nr 4 - Mapa kampusu - KLIKNIJ.

6. Czy mogę przesłać dokumenty pocztą tradycyjną, mailem albo podać przez osobę trzecią?

Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą elektroniczną, tradycyjną bądź kurierem. Jeżeli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów, wyznacz pełnomocnika, który zrobi to w Twoim imieniu. Pamiętaj, że musi on posiadać komplet wymaganych dokumentów, w tym Twój dowód osobisty (lub kopię uwierzytelnioną przez notariusza).

7. Nie zgadzam się z decyzją komisji rekrutacyjnej. Co mogę zrobić?

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora.

 

Dane teleadresowe:
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103,
00-910 Warszawa-Rembertów

Dopisek: Wydział ......................
Komisja rekrutacyjna

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zamieszczone zostały w "dokumentach do pobrania".


wróć