MENU

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:

 1. kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra,
 2. podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia (szczegółowy przelicznik znajduje się w opisie każdego z kierunków).

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu, podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów. Decyzję kandydaci otrzymują na piśmie.

KANDYDACI WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA SKŁADAJĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Podanie o przyjęcie na studia (wzór poniżej do pobrania)
 2. Ankieta osobowa (wzór poniżej do pobrania)
 3. Odpis dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych oraz jego kserokopię
 4. Kserokopia dowodu osobistego
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 6. 1 wydrukowana fotografia: format legitymacyjny 35 x 45 mm
 7. Suplement do dyplomu z wyliczoną średnią z sześciu semestrów lub zaświadczenie o średniej z sześciu semestrów (jeśli w suplemencie brak wyliczonej średniej).

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

1. Jak długo trwa nabór na studia w ASzWoj?

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Rekrutacja na studia II stopnia na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 11 maja 2018 roku i powadzona będzie do ostatniego dnia września 2018 r.

2. Chcę kontyuować naukę na studiach II stopnia na innym kierunku, niż na studiach I stopnia. Czy to możliwe?

Tak, to możliwe. Należy jednak pamiętać, że osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku innym niż kierunek, na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia  w wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.

3. Co oznacza wpisanie na listę rezerwową?

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

4. Kiedy musisz się zalogować do systemu rekrutacyjnego? Kiedy dostarczyć dokumenty?

Rekrutacja na studia II stopnia na rok akademicki 2018/2019 rozpoczęła się 11 maja 2018 roku i powadzona będzie do ostatniego dnia września 2018 r. Sprawdź szczegółowy harmonogram rekrutacji.

5. Gdzie musisz złożyć dokumenty?

W odpowiednim dla swojego przyszłego Wydziału punkcie rekrutacyjnym. Uwaga! Wejście do punktów rekrutacyjnych odbywa się za pobraniem przepustki w bloku nr 4 – Biuro Przepustek (Mapa kamusu w plikach do pobrania na dole strony).

 • Osoby wstępnie zakwalifikowane na kierunki: administracja, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne - składają dokumenty w bud. 25, pok. 79 (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).
 • Osoby wstępnie zakwalifikowane na kierunek: obronność - składają dokumenty w bud. 94, pok. 19 (budynek Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, docelowy wydział studiów to Wydział Wojskowy).
 • Osoby wstępnie zakwalifikowane na kierunki: logistyka, lotnictwo, zarządzanie i dowodzenie - składają dokumenty w bud. 94, pok. 15 (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Sprawdź dane teleadresowe punktów rekrutacyjnych i zapoznaj się z mapką kampusu ASzWoj (do pobrania na dole strony).

6. Czy mogę przesłać dokumenty pocztą tradycyjną, mailem albo podać przez osobę trzecią?

Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą elektroniczną, tradycyjną bądź kurierem. Jeżeli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów, wyznacz pełnomocnika, który zrobi to w Twoim imieniu. Pamiętaj, że musi on posiadać komplet wymaganych dokumentów, w tym Twój dowód osobisty (lub kopię uwierzytelnioną przez notariusza).

7. Nie zgadzam się z decyzją komisji rekrutacyjnej. Co mogę zrobić?

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Dane teleadresowe:

Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103,
00-910 Warszawa-Rembertów

Dopisek: Wydział ......................
Komisja rekrutacyjna

    


wróć