MENU

OBRONNOŚĆ

 

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych. Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.  

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy są zainteresowani systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, obrony terytorialnej, a także wybranych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych.
Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Cele

Zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej problematyki obronności, w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także tematykę współczesnych konfliktów zbrojnych.

Zasady przyjęcia

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
 

 1. Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
 2. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym, niż kierunek na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
 3. Podstawę kwalifikacji stanowią:
 • ocena uzyskana na dyplomie (OD);
 • średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);
 • ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit.

Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

WK = Od+Os+T

gdzie:

Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.

Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.

Opis poszczególnych specjalności

•    obrona terytorialna – specjalność ukierunkowana na najnowszy, piąty rodzaj sił zbrojnych, przygotowująca do pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem państwa,
•    współczesne konflikty zbrojne – specjalność przygotowująca analityków zajmujących się zagrożeniami i wyzwaniami współczesnego bezpieczeństwa.

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają zajęcia praktyczne realizowane w formie wizyt studyjnych, gier decyzyjnych oraz ćwiczeń dowódczo-sztabowych.
 

1.    moduł ogólny
2.    moduł zasadniczy (kierunkowy)
3.    moduł ograniczonego wyboru
4.    moduł swobodnego wyboru

 

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +
 

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Kompetencje wynikające z efektów kształcenia, które student powinien uzyskać  w czasie studiów są trójelementowe i opierają się na pozyskaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
 

Absolwenci:
 

 1. Znają struktury organizacji międzynarodowych, instytucji polityczno-militarnych, obronnych w skali krajowej i międzynarodowej oraz występujących relacjach pomiędzy nimi w aspekcie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 2. Znają sposoby funkcjonowania systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi
 3. w sytuacjach zagrożeń militarnych,
 4. Posiadają umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania problemów związanych z obronnością, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności podejmowanych działań.
 5. Potrafią podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych i trudnych pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.
 6. Potrafią analizować i oceniać skutki zagrożeń niemilitarnych i militarnych.
 7. Znają nowoczesne programy i metody działania.

 

Perspektywy zawodowe

Obronność to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w organizacjach związanych z obronnością państwa, takich jak:
•    instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne),
•    Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
•    resort Ministerstwa Obrony Narodowej,
•    resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
•    przemysł obronny,
•    jednostki Sił Zbrojnych RP.

 


wróć