MENU

LOTNICTWO

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich. 

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), chcący związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej, i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

CELE
Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat teorii i paradygmatów badawczych opisujących i wyjaśniających przedmiot badań dyscypliny nauki o obronności, bezpieczeństwie i zarządzaniu, a przede wszystkim funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływu na obronność i bezpieczeństwo. Zapoznanie się z procesami powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji i instytucji lotniczych.

ZASADY PRZYJĘCIA
Sprawdź szczegółowe zasady rektutacji na studia II stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-II-stopnia/detail,nID,1430

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
W ramach kierunku lotnictwo prowadzone są następujące specjalności:

 • Organizacje lotnicze
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Specjalność Organizacje lotnicze jest ukierunkowana na kształcenie specjalistów, analityków i projektantów w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych oraz kierowników na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych;

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie to specjalność przygotowująca do pracy na stanowisku menedżera / kierownika średniego szczebla lub zespołu zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego.

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów na kierunku Lotnictwo jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach lotniczych.
 

 1. Moduł ogólny (ogólnowydziałowy)
 2. Moduł zasadniczy (kierunkowy)
 3. Moduł ograniczonego wyboru
  • specjalność: organizacje lotnicze,
  • specjalność: zarządzanie ruchem lotniczym
 4. Moduł swobodnego wyboru
   

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +
 

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI
Studenci kierunku lotnictwo uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym obszarze:
 

 • Posiadają pogłębioną wiedzę niezbędną do identyfikacji, opisu, modelowania, symulacji i optymalizacji złożonych struktur i procesów realizowanych w instytucjach i organizacjach lotniczych.
 • Dokonują obserwacji i interpretacji złożonych zjawisk społecznych, analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności lotniczej.
 • Mają świadomość roli społecznej absolwenta kierunku lotnictwo;
 • W sposób profesjonalny formułują i przekazują społeczeństwu informacje i opinie dotyczące lotnictwa.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Lotnictwo to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w branży lotniczej:
•    instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych),
•    instytucjach i organizacjach lotniczych,
•    prywatnych podmiotach sektora lotniczego,
•    urzędach  obsługujących organy centralnej administracji rządowej, w tym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

 

Absolwent kierunku lotnictwo zna podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, obronności, bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania. Posiada znajomość zasad funkcjonowania lotnictwa w narodowej i międzynarodowej przestrzeni powietrznej, zakresu jego użycia w czasie kryzysu i wojny. Jest przygotowany do praca w instytucjach i organizacjach lotniczych.


wróć