MENU

LOTNICTWO

 

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.  

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), chcący związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej, i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Cele

Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat teorii i paradygmatów badawczych opisujących i wyjaśniających przedmiot badań dyscypliny nauki o obronności, bezpieczeństwie i zarządzaniu, a przede wszystkim funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływu na obronność i bezpieczeństwo. Zapoznanie się z procesami powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji i instytucji lotniczych.

Zasady przyjęcia

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
 

 1. Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
 2. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym, niż kierunek na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
 3. Podstawę kwalifikacji stanowią:
 • ocena uzyskana na dyplomie (OD);
 • średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);
 • ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit.

Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

WK = Od+Os+T

gdzie:

Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.

Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.

Opis poszczególnych specjalności

W ramach kierunku lotnictwo prowadzone są następujące specjalności:

 • Organizacje lotnicze
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Specjalność Organizacje lotnicze jest ukierunkowana na kształcenie specjalistów, analityków i projektantów w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych oraz kierowników na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych;

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie to specjalność przygotowująca do pracy na stanowisku menedżera / kierownika średniego szczebla lub zespołu zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego.

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów na kierunku Lotnictwo jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach lotniczych.
 

 1. Moduł ogólny (ogólnowydziałowy)
 2. Moduł zasadniczy (kierunkowy)
 3. Moduł ograniczonego wyboru
  • specjalność: organizacje lotnicze,
  • specjalność: zarządzanie ruchem lotniczym
 4. Moduł swobodnego wyboru
   

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +
 

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Studenci kierunku lotnictwo uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym obszarze:
 

 • Posiadają pogłębioną wiedzę niezbędną do identyfikacji, opisu, modelowania, symulacji i optymalizacji złożonych struktur i procesów realizowanych w instytucjach i organizacjach lotniczych.
 • Dokonują obserwacji i interpretacji złożonych zjawisk społecznych, analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności lotniczej.
 • Mają świadomość roli społecznej absolwenta kierunku lotnictwo;
 • W sposób profesjonalny formułują i przekazują społeczeństwu informacje i opinie dotyczące lotnictwa.
   

Perspektywy zawodowe

Lotnictwo to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w branży lotniczej:
•    instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych),
•    instytucjach i organizacjach lotniczych,
•    prywatnych podmiotach sektora lotniczego,
•    urzędach  obsługujących organy centralnej administracji rządowej, w tym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

 

Absolwent kierunku lotnictwo zna podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, obronności, bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania. Posiada znajomość zasad funkcjonowania lotnictwa w narodowej i międzynarodowej przestrzeni powietrznej, zakresu jego użycia w czasie kryzysu i wojny. Jest przygotowany do praca w instytucjach i organizacjach lotniczych.

 


wróć