MENU

LOGISTYKA

 

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.  

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), chcący związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Cele

Pogłębienie wiedzy o efektywnym stosowaniu nowoczesnych koncepcji i technologii logistycznych zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i w wymiarze makroekonomicznym na rynkach globalnych. Zapoznanie się z przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz świadczeniem usług wspomagających te przepływy w obszarze logistyki cywilnej, wojskowej w czasie pokoju oraz sytuacjach kryzysowych.

Zasady przyjęcia

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
 

 1. Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
 2. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym, niż kierunek na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
 3. Podstawę kwalifikacji stanowią:
 • ocena uzyskana na dyplomie (OD);
 • średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);
 • ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit.

Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

WK = Od+Os+T

gdzie:

Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.

Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.

Opis poszczególnych specjalności

W ramach kierunku logistyka prowadzone są następujące specjalności:

 • Logistyka przedsiębiorstwa
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Transport
 • Logistyka wojskowa
 • Rachunek ekonomiczny w logistyce

Logistyka przedsiębiorstwa przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych, w ramach łańcucha dostaw.

Logistyka w sytuacjach kryzysowych przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych, w ramach łańcucha dostaw, podczas sytuacji kryzysowych, konfliktów i wojny.

Transport przygotowuje menedżerów logistyki do realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Logistyka wojskowa  przygotowuje menedżerów logistyki do zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP.

Rachunek ekonomiczny w logistyce przygotowuje menedżerów logistyki do zarządzania kosztami procesów logistycznych w jednostkach wojskowych i przedsiębiorstwach.

 

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają praktyki zawodowe realizowane w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych.

 •     moduł ogólny (ogólnowydziałowy)
 •     moduł zasadniczy (kierunkowy)
 •     moduł ograniczonego wyboru
 •     moduł swobodnego wyboru

 

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Studenci kierunku logistyka uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym obszarze:

 • Mają wiedzę o metodach wskazywania rezerw prowadzących do obniżania całkowitych kosztów logistycznych podmiotów gospodarczych oraz umożliwiających poprawę jakości obsługi klientów.  
 • Mają wiedzę o sposobie wdrażania systemowych rozwiązań logistycznych stosowanych  w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.
 • Mają wiedzę o planowaniu, organizowaniu i realizowaniu procesów logistycznych w podmiotach gospodarczych.
 • Posiadają umiejętność modyfikowania lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych.
 • Są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania logistyczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w tej dziedzinie.

Perspektywy zawodowe

Logistyka to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne i zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach logistycznych związanych z sektorem obronnym, administracją oraz podmiotami gospodarczymi:

 • krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze,
 • instytucje publiczne administracji rządowej i pozarządowej,
 • ośrodki zarządzania kryzysowego,
 • instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne).

Absolwent tego kierunku to specjalista, analityk i projektant w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownik na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych. Jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżera/kierownika operacyjnego szczebla zarządzania  lub zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych i innych organizacjach. Wykazuje się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, obronności, bezpieczeństwa i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie logistyki przedsiębiorstwa, logistyki w sytuacjach kryzysowych, transportu i logistyki wojskowej.


wróć