MENU

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich. 

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

CELE
Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych. 

ZASADY PRZEJĘCIA
Sprawdź szczegółowe zasady rektutacji na studia II stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-II-stopnia/detail,nID,1430

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w 3 specjalnościach:

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne

Specjalność Bezpieczeństwo powszechne obejmuje następujące główne przedmioty: Ochrona przed czynnikami masowego rażenia, Zarządzanie kryzysowe w NATO i Unii Europejskiej, Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, Ochrona infrastruktury krytycznej, Obrona cywilna, Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego.  

W ramach specjalności Bezpieczeństwo publiczne realizowane są przedmioty: Wiktymologia, Taktyka zwalczania przestępczości, Cyberprzestępczość, Międzynarodowa współpraca w zakresie zwalczania przestępczości, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, Ochrona osób mienia i infrastruktury.

Podstawowe przedmioty specjalności Bezpieczeństwo społeczne, to: Bezpieczeństwo społeczne państwa, Polityka społeczna i doradztwo zawodowe, Człowiek w sytuacji zagrożeń, Przywództwo społeczności lokalnych, Fundusze europejskie i programy pomocowe, Społeczne problemy funkcjonowania środowiska lokalnego.

Przedmiotami kierunkowymi w ramach studiów są: Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo kulturowe, Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, Zarządzanie kryzysowe, Fundamentalizmy religijne, Migracje we współczesnym świecie oraz Edukacja dla bezpieczeństwa.

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW
Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych.

Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów. W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych.

W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, która jest prowadzona w ramach praktycznego ćwiczenia wydziałowego oraz przygotowują pracę dyplomową.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Studenci uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego, jak również bezpieczeństwa na poziomie sektorowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne, publiczne, powszechne, społeczne, itd.).

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent jest przygotowany do analizowania, syntezy i wnioskowania zagadnień problemowych, obejmujących specyfikę bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i Unii Europejskiej oraz środowiska międzynarodowego.

Posiada kompetencje i umiejętności organizowania działań ochronnych i prewencyjnych  służb, straży, inspekcji i instytucji państwowych mających na celu utrzymanie porządku prawnego państwa, zwalczania przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i zjawisk terroryzmu.

Ponadto absolwent posiada wiedzę w zakresie problematyki ochrony infrastruktury krytycznej państwa, minimalizowania skutków katastrof, awarii technicznych i klęsk żywiołowych, zagrożeń wynikających z fundamentalizów religijnych i migracji, wiedzę z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa w komórkach zarządzania kryzysowego i obronnych jednostek administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach gospodarczych oraz w służbach mundurowych: Straży Granicznej, Policji, ABW, CBA, straży miejskiej, służbach ratowniczych, a także komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.


wróć