MENU

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.

Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.  

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Cele

Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych. 

Zasady przyjęcia

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
 

  1. Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
  2. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym, niż kierunek na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
  3. Podstawę kwalifikacji stanowią:
  • ocena uzyskana na dyplomie (OD);
  • średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);
  • ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit.

Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

WK = Od+Os+T

gdzie:

Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.

Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.

Opis poszczególnych specjalności

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w 3 specjalnościach:

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne

Specjalność Bezpieczeństwo powszechne obejmuje następujące główne przedmioty: Ochrona przed czynnikami masowego rażenia, Zarządzanie kryzysowe w NATO i Unii Europejskiej, Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, Ochrona infrastruktury krytycznej, Obrona cywilna, Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego.  

W ramach specjalności Bezpieczeństwo publiczne realizowane są przedmioty: Wiktymologia, Taktyka zwalczania przestępczości, Cyberprzestępczość, Międzynarodowa współpraca w zakresie zwalczania przestępczości, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, Ochrona osób mienia i infrastruktury.

Podstawowe przedmioty specjalności Bezpieczeństwo społeczne, to: Bezpieczeństwo społeczne państwa, Polityka społeczna i doradztwo zawodowe, Człowiek w sytuacji zagrożeń, Przywództwo społeczności lokalnych, Fundusze europejskie i programy pomocowe, Społeczne problemy funkcjonowania środowiska lokalnego.

Przedmiotami kierunkowymi w ramach studiów są: Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo kulturowe, Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, Zarządzanie kryzysowe, Fundamentalizmy religijne, Migracje we współczesnym świecie oraz Edukacja dla bezpieczeństwa.

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych.

Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów. W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych.

W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, która jest prowadzona w ramach praktycznego ćwiczenia wydziałowego oraz przygotowują pracę dyplomową.

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Studenci uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego, jak również bezpieczeństwa na poziomie sektorowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne, publiczne, powszechne, społeczne, itd.).

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent jest przygotowany do analizowania, syntezy i wnioskowania zagadnień problemowych, obejmujących specyfikę bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i Unii Europejskiej oraz środowiska międzynarodowego.

Posiada kompetencje i umiejętności organizowania działań ochronnych i prewencyjnych  służb, straży, inspekcji i instytucji państwowych mających na celu utrzymanie porządku prawnego państwa, zwalczania przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i zjawisk terroryzmu.

Ponadto absolwent posiada wiedzę w zakresie problematyki ochrony infrastruktury krytycznej państwa, minimalizowania skutków katastrof, awarii technicznych i klęsk żywiołowych, zagrożeń wynikających z fundamentalizów religijnych i migracji, wiedzę z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego.
 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa w komórkach zarządzania kryzysowego i obronnych jednostek administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach gospodarczych oraz w służbach mundurowych: Straży Granicznej, Policji, ABW, CBA, straży miejskiej, służbach ratowniczych, a także komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.


wróć