MENU

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.

Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.  

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej, wojskowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Cele

Przygotowanie absolwentów do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa w jednostkach administracji samorządowej i organizacjach gospodarczych.

Zasady przyjęcia

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
 

  1. Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
  2. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym, niż kierunek na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
  3. Podstawę kwalifikacji stanowią:
  • ocena uzyskana na dyplomie (OD);
  • średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);
  • ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit.

Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

WK = Od+Os+T

gdzie:

Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.

Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.

Opis poszczególnych specjalności

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowane są w następujących specjalnościach:

  • Ochrona i obrona narodowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe

W ramach specjalności Ochrona i obrona narodowa realizowane są następujące przedmioty: Historyczne uwarunkowania przygotowań obronnych, Planowanie obronne w państwie, Operacje wsparcia pokoju, Mobilizacja gospodarki.

Specjalność Zarządzanie kryzysowe, obejmuje: Zarządzanie kryzysowe w NATO i UE, Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu kryzysowym, Obronę cywilna.

Główne przedmioty specjalności Bezpieczeństwo informacyjne, to: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Technologie informacyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo systemów łączności państwa, Wojna informacyjna.

Bezpieczeństwo międzynarodowe to specjalność kształcąca w zakresu przedmiotów: Bezpieczeństwo na obszarze postsowieckim i azjatyckim, Bezpieczeństwo na obszarze euroatlantyckim, Bezpieczeństwo na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Prognozowanie międzynarodowe, Terroryzm międzynarodowy, Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego.

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Pierwszy semestr studiów obejmuje realizację przedmiotów kierunkowych.
W kolejnych semestrach zajęcia prowadzone są w grupach specjalnościowych. Semestr czwarty jest przeznaczony na opracowanie pracy dyplomowej.

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Studia pogłębiają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne związane z bezpieczeństwem narodowym i państwowym, funkcjonowaniem różnych organów i podmiotów bezpieczeństwa, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym. W zależności od wybranej specjalności pogłębisz szczegółowe kompetencje z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony i obrony narodowej lub bezpieczeństwa informacyjnego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa w administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarzadzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.


wróć