MENU

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.  

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber-ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.

Cele

Pozyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji, w tym danych osobowych. Analiza newralgicznych miejsc w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, tworzenie regulacji i zasad postępowania w przypadku zarządzania informacjami i danymi.

Zasady przyjęcia

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
 

  1. Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
  2. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym, niż kierunek na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
  3. Podstawę kwalifikacji stanowią:
  • ocena uzyskana na dyplomie (OD);
  • średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);
  • ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit.

Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

WK = Od+Os+T

gdzie:

Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.

Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych.

Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych, rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów.

W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych, które następnie są realizowane w semestrze czwartym.

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne będzie wykazywał się rozszerzoną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i nauk pokrewnych, które dotyczą prawa w zakresie systemowych rozwiązań w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz struktur organizacyjnych i zasad funkcjonowania państwa.
 

Ponadto zdobędzie wiedzę obejmującą zagadnienia z obszaru antropotechnicznego bezpieczeństwa informacji i technicznych rozwiązań stosowanych w systemach bezpieczeństwa informacji oraz strategicznego komunikowania i cyberkomunikowania.
 

Absolwent będzie wykorzystać wiedzę obejmującą modelowanie zjawisk oraz zagrożeń i symulacji, różnego rodzaju procesów w obszarze projektowania i utrzymania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa, zarządzania systemami BI i bezpieczeństwem informacji według uznanych standardów i norm, analizy systemów informacyjnych na różnych szczeblach zorganizowania państwa oraz w sektorze prywatnym, analizy ryzyka według norm i standardów dla różnych obszarów działalności, uwarunkowań administracyjno-prawnych, funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz innych podmiotów.
Będzie potrafił analitycznie różnicować zjawiska wojny informacyjnej, instrumentów stosowanych w narzędziach dezinformacji oraz możliwości obrony w sytuacji ewoluujących zagrożeń, e-komunikacji i komunikacji strategicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie przygotowany do objęcia stanowisk pracy w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber-ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.

 


wróć