MENU

ADMINISTRACJA

 

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich. 

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej (różnych szczebli), w organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Zasady przyjęcia

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
 

 1. Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
 2. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym, niż kierunek na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
 3. Podstawę kwalifikacji stanowią:
 • ocena uzyskana na dyplomie (OD);
 • średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);
 • ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit.

Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

WK = Od+Os+T

gdzie:

Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.

Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.

Cele

Przygotowanie absolwentów jako specjalistów w zakresie administracji publicznej. Zapoznanie studentów z historią administracji w Polsce oraz szczegółowo z najważniejszymi kodeksami prawnymi (prawem karnym, prawem administracyjnym, międzynarodowym prawem publicznym, prawem pracy, prawem cywilnym, prawem ochrony własności intelektualnej). Przedstawienie studentom szczegółowych zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym, w zależności od wybranej specjalności: w administracji publicznej, wojskowej i administracji dla bezpieczeństwa.
 

Opis poszczególnych specjalności

Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja realizowane są w specjalnościach:

 • administracja bezpieczeństwa,
 • administracja elektroniczna,
 • administracja gospodarcza.

Specjalność administracja bezpieczeństwa obejmuje następujące główne przedmioty: procedura karna, prawo policyjne, prawo lotnicze i kosmiczne, administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, prawo organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwo militarne RP.

W ramach specjalności administracja elektroniczna realizowane są przedmioty: aspekty prawne cyfryzacji, prawo nowych technologii, elektroniczne usługi publiczne, wtórne wykorzystanie informacji publicznej (re use), handel elektroniczny, prawo bezpieczeństwa informacyjnego.

Podstawowe przedmioty specjalności administracja gospodarcza to: prawo zamówień publicznych, prawo międzynarodowe prywatne, instytucje rynku pracy, prawo konkurencji i konsumenta, administracyjna reglamentacja gospodarki, administracja podatkowa.

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych.

Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych, rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów.

W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych. W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, która jest prowadzona w ramach praktycznego ćwiczenia wydziałowego.

W ramach przedmiotów kierunkowych dla wszystkich studentów administracji realizowane są: polityka administracyjna, sądowa kontrola administracji, prawa człowieka, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, seminarium dyplomowe. Przedmioty wynikają z wybranej przez studenta specjalizacji.
 

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Kompetencje wynikające z efektów kształcenia, które student powinien uzyskać  w czasie studiów pierwszego stopnia są trójelementowe i opierają się na pozyskaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

W zakresie wiedzy student powinien znać:

 • teorię prawa, teorię doktryn polityczno-prawnych i prawoznawstwa;
 • zasady ustroju konstytucyjnego państwa, źródła prawa oraz zadania i kompetencje władzy w państwie;
 • regulacje prawne i procedury normujące organizację i funkcjonowanie polityki administracyjnej, źródła prawa oraz aspekty związane z ochroną bezpieczeństwa narodowego i polityki.
   

W zakresie umiejętności student powinien umieć:

 • analizować i dokonać wyboru właściwych procedur w działaniach administracji publicznej;
 • samodzielnie oceniać zjawiska cywilizacyjne, konstruować m.in. opinie, ekspertyzy na podstawie aktów prawnych w obszarze wybranego zagadnienia z uwzględnieniem zmian związanych z nowymi technologiami  i cyfryzacją;
 • tworzyć pisma dotyczące poszczególnych etapów postępowania sądowo-administracyjnego;
 • jasno przedstawiać swoje zdanie używając prawidłowych argumentów opartych na logicznych wywodach oraz potrafić je zaprezentować zgodnie z zasadami wystąpień publicznych.
   

W zakresie kompetencji społecznych student powinien:

 • mieć świadomość potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • potrafić zająć stanowisko podczas dyskusji, bronić swojej opinii posługując się argumentami opartymi na posiadanej wiedzy;
 • angażować się w projekty społeczne, szczególnie o charakterze obywatelskim, politycznym i gospodarczym;
 • doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie działania różnych form administracji w  różnych obszarach jej funkcjonowania.
   

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pełnienia roli specjalisty w strukturach administracji publicznej, pracy w służbach, inspekcjach i strażach oraz w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, a także organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej.
Absolwenci uzyskują odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w warunkach pokoju, kryzysu i wojny.


wróć