MENU

DOWODZENIE

 

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych.

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci szkół średnich zainteresowani systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, w tym taktyki prowadzenia działań przez Wojska Lądowe i Wojska Obrony Terytorialnej, a także wybranych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Wymagania maturalne

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego (do wyboru: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz wyniki lub ocena z czterech przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, informatyka. Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty).

Cele

Pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z teorią i praktyką dowodzenia. Przedstawienie szerokiego kontekstu obronności państwa, w tym aspektów ochrony informacji, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz analizy środowiska działań militarnych.

Opis poszczególnych specjalności

Kierunek studiów dowodzenie jest realizowany w praktycznym profilu kształcenia, w dwóch specjalnościach:

  • planowanie i organizacja działań Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • praca analityczno-sztabowa.

Przedmiotami głównymi kierunku dowodzenie, w zakresie problematyki obronności, są: przygotowania obronne państwa, organizacja i rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacja i prowadzenie działań obronnych, wsparcia przez siły zbrojne systemu reagowania kryzysowego państwa, przygotowania obronnego społeczeństwa, edukacji obronnej, dowodzenia oraz szkolenia wojsk, doktryny, koncepcje oraz systemy militarne innych państw i sojuszy polityczno-militarnych.

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Studia mają charakter studiów zawodowych i trwają łącznie sześć semestrów. Pierwsze trzy semestry obejmują realizację przedmiotów ogólnych i kierunkowych. Od czwartego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów.

W semestrze czwartym (pod koniec drugiego roku studiów) studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych.

Istotnym elementem studiów są obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 12 tygodni. Zazwyczaj miejsce praktyk związane jest ściśle z tematem pracy dyplomowej. Istotą praktyk jest to, aby studenci mieli możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów i aby mogli prowadzić badania empiryczne, które powinny być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej.

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Absolwent studiów I stopnia kierunku „dowodzenie” będzie posiadał nowoczesną, utylitarną wiedzę teoretyczną, a także umiejętności i kompetencje społeczne stwarzające możliwość podjęcia pracy oraz realizację zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, jednostkach samorządu terytorialnego, formacjach i służbach realizujących zadania obronne i ochronne oraz podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

W trakcie studiów kształtowana będzie postawa patriotyczna, poszanowanie dla tradycji narodowych oraz wartości i tradycji oręża polskiego.

Perspektywy zawodowe

  • praca w komórkach organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
  • ubieganie się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w charakterze kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w wybranych korpusach osobowych;
  • ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej lub o przyjęcie do studium oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przeznaczeniem do służby w jednostkach Obrony Terytorialnej;
  • aplikacja do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
  • realizacja zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, na poziomie taktycznym;
  • wykonywanie zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej;
  • podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

 


wróć