MENU

LOTNICTWO

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych.
Istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich.

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci szkół średnich chcący związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej, i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

WYMAGANIA MATURALNE
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z czterech przedmiotów: informatyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów. Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty).

Sprawdź szczegółowe zasady rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) - KLIKNIJ

CELE
Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat teorii i paradygmatów badawczych opisujących i wyjaśniających przedmiot badań dyscypliny nauki o obronności, bezpieczeństwie i zarządzaniu, a przede wszystkim funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływu na obronność i bezpieczeństwo. Zapoznanie się z procesami powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji i instytucji lotniczych.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI

 • organizacje lotnicze – ukierunkowana na kształcenie specjalistów, analityków i projektantów w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych oraz kierowników na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych;
 • zarządzanie ruchem lotniczym – kształcąca specjalistów w zakresie funkcjonowania instytucji i organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie przestrzenią powietrzną, zapewnianie służb ruchu lotniczego oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego.

 

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW
Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów na kierunku Lotnictwo jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach lotniczych.

 1. Moduł ogólny (ogólnowydziałowy)
 2. Moduł zasadniczy (kierunkowy)
 3. Moduł ograniczonego wyboru
  • specjalność: organizacje lotnicze,
  • specjalność: zarządzanie ruchem lotniczym
 4. Moduł swobodnego wyboru

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS + oraz wizyt w cywilnych i wojskowych podmiotach lotniczych. Obowiązkowa jest również praktyka zawodowa.

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Studenci kierunku lotnictwo uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym obszarze:

 • Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji i zarządzania oraz kierowania organizacjami lotniczymi, a także pogłębioną wiedzę specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa.
 • Posiadają umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w organizacjach lotniczych, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy).
 • Potrafią kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się i negocjować.
 • Są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach lotniczych.
 • Mają zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami z obszaru lotnictwa.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Lotnictwo to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w branży lotniczej:

 • instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych),
 • instytucjach i organizacjach lotniczych,
 • prywatnych podmiotach sektora lotniczego,
 • urzędach  obsługujących organy centralnej administracji rządowej, w tym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Absolwent kierunku lotnictwo zna podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, obronności, bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania. Posiada znajomość zasad funkcjonowania lotnictwa w narodowej i międzynarodowej przestrzeni powietrznej, zakresu jego użycia w czasie kryzysu i wojny. Jest przygotowany do praca w instytucjach i organizacjach lotniczych.


wróć