MENU

LOGISTYKA

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych.
Istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci szkół średnich chcący związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

WYMAGANIA MATURALNE
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z czterech przedmiotów: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów. Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty).

Sprawdź szczegółowe zasady rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) - KLIKNIJ

CELE
Pogłębienie wiedzy o efektywnym stosowaniu nowoczesnych koncepcji i technologii logistycznych zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i w wymiarze makroekonomicznym na rynkach globalnych. Zapoznanie się z przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz świadczeniem usług wspomagających te przepływy w obszarze logistyki cywilnej, wojskowej w czasie pokoju oraz sytuacjach kryzysowych.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI

 • logistyka przedsiębiorstwa – przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych, w ramach łańcucha dostaw;
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych – przygotowuje do zarządzania procesami logistycznymi w ramach zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblach administracji pozarządowej podczas prowadzenia operacji w sytuacjach kryzysowych;
 • transport – przygotowuje menedżerów logistyki do realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych;
 • logistyka wojskowa – przygotowuje specjalistów do zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP;
 • rachunek ekonomiczny w logistyce - przygotowuje specjalistów logistyki do zarządzania kosztami procesów logistycznych w jednostkach wojskowych i przedsiębiorstwach.

 

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW
Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają praktyki zawodowe realizowane w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych.

 1. moduł ogólny (ogólnowydziałowy)
 2. moduł zasadniczy (kierunkowy)
 3. moduł ograniczonego wyboru
 4. moduł swobodnego wyboru

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS + oraz wizyt w cywilnych i wojskowych podmiotach gospodarczych. Obowiązkowa jest również praktyka zawodowa.

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI
Studenci kierunku logistyka uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym obszarze:

 • Znają i rozumieją na poziomie podstawowym rolę logistyki w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Mają uporządkowaną wiedzę o relacjach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi i gospodarczymi w skali krajowej.
 • Potrafią wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów działalności gospodarczej i społecznej.
 • Mają przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań logistycznych w środowisku gospodarczym i społecznym.
 • Są gotowi do podejmowania wyzwań zawodowych.
 • Wykazują aktywność, podejmują trud i odznaczają się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie logistyki.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Logistyka to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne i zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach logistycznych związanych z sektorem obronnym, administracją oraz podmiotami gospodarczymi:

 • krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze,
 • instytucje publiczne administracji rządowej i pozarządowej,
 • ośrodki zarządzania kryzysowego,
 • instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne).

Absolwent tego kierunku to specjalista, analityk i projektant w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownik na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych. Jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżera/kierownika operacyjnego szczebla zarządzania  lub zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych i innych organizacjach. Wykazuje się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, obronności, bezpieczeństwa i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie logistyki przedsiębiorstwa, logistyki w sytuacjach kryzysowych, transportu i logistyki wojskowej.


wróć