MENU

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych.

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber-ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

WYMAGANIA MATURALNE
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

Sprawdź szczegółowe zasady rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) - KLIKNIJ

CELE
Pozyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji, w tym danych osobowych. Analiza newralgicznych miejsc w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, tworzenie regulacji i zasad postępowania w przypadku zarządzania informacjami i danymi.

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH
Pierwsze trzy semestry obejmują realizację przedmiotów ogólnych i kierunkowych. W semestrze czwartym studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych.

Po czwartym semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe. Zazwyczaj miejsce praktyk związane jest z tematem pracy dyplomowej.

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI
Absolwent kierunku bezpieczeństwo informacyjne będzie posiadać szerokie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. Kompetencje te będą znajdować odzwierciedlenie w zdolności do:

  • sprawnej realizacji zadań w obszarze systemów bezpieczeństwa informacyjnego,
  • efektywnej komunikacji,
  • organizacji pracy własnej i zespołowej
  • planowania rozwoju osobistego i współpracowników.

W zakresie umiejętności student powinien umieć dokonać interpretacji zjawisk zachodzących w systemach bezpieczeństwa informacyjnego oraz dokonać analizy krytycznej przyczyn i skutków procesów oraz zjawisk społecznych związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.

W zakresie wiedzy student powinien umieć posługiwać się aktami prawnymi, normatywnymi oraz dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie systemów bezpieczeństwa informacyjnego, posługując się metodami i narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent będzie przygotowany do objęcia stanowisk pracy w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber-ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.


wróć