MENU

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych.

Istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich.

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

WYMAGANIA MATURALNE
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

CELE
Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych. 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w następujących specjalnościach:

  • bezpieczeństwo powszechne
  • bezpieczeństwo publiczne
  • bezpieczeństwo społeczne

Specjalność bezpieczeństwo powszechne obejmuje następujące główne przedmioty: służby, inspekcje i straże,  ochrona ludności i ratownictwo, podstawy zarządzania kryzysowego, niepubliczne podmioty bezpieczeństwa powszechnego, administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym, obrona cywilna, komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona infrastruktury krytycznej.

W ramach specjalności bezpieczeństwo publiczne, realizowane są przedmioty: służby specjalne, ruch drogowy, przestępczość zorganizowana,  patologie społeczne i przestępczość nieletnich, taktyka i techniki czynności dochodzeniowo-śledczych, kryminologia, zwalczanie przestępczości, podstawy zwalczania terroryzmu, zwalczanie przestępczości ekonomicznej.

Podstawowe przedmioty specjalności bezpieczeństwo społeczne, to: bezpieczeństwo w środowisku społecznym, biomedyczne podstawy bezpieczeństwa, człowiek i mikrostruktury społeczne, diagnozowanie środowiska społecznego, podstawy polityki społecznej, konflikty i negocjacje, marketing polityczny, interwencja kryzysowa i podstawy bezpieczeństwa personalnego.

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY YMAGANIA MATURALNE
Pierwsze trzy semestry obejmują realizację przedmiotów ogólnych i kierunkowych. Od czwartego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. W semestrze czwartym studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych.

Po czwartym semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe. Zazwyczaj miejsce praktyk związane jest ściśle z tematem pracy dyplomowej.

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Studenci uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego, jak również bezpieczeństwa na poziomie sektorowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne, publiczne, powszechne, społeczne, itd.).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa w komórkach zarządzania kryzysowego i obronnych jednostek administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach gospodarczych oraz w służbach mundurowych: Straży Granicznej, Policji, ABW, CBA, straży miejskiej, służbach ratowniczych, a także komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.


wróć