MENU

ADMINISTRACJA

 

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych.

Istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich.

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej (różnych szczebli), w organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

WYMAGANIA MATURALNE
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród:  geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

Sprawdź szczegółowe zasady rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) - KLIKNIJ

CELE
Przygotowanie absolwentów jako specjalistów w zakresie administracji publicznej. Zapoznanie studentów z historią administracji w Polsce oraz szczegółowo z najważniejszymi kodeksami prawnymi (prawem karnym, prawem administracyjnym, międzynarodowym prawem publicznym, prawem pracy, prawem cywilnym, prawem ochrony własności intelektualnej). Przedstawienie studentom szczegółowych zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym, w zależności od wybranej specjalności: w administracji publicznej, wojskowej i administracji dla bezpieczeństwa.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
W związku oczekiwaniami studentów, kierunek "administracja" został podzielony na następujące specjalności:

 • administracja publiczna,
 • administracja wojskowa,
 • administracja bezpieczeństwa.

W ramach przedmiotów kierunkowych dla wszystkich studentów administracji realizowane są: nauka o administracji, historia administracji, prawo karne, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo pracy, prawo cywilne, ochrona własności intelektualnej. Wymagana jest praca roczna, a także uczestnictwo w seminarium dyplomowym, podczas którego student przygotowuje dyplomową pracę licencjacką.

Specjalność administracja publiczna obejmuje następujące główne przedmioty: postępowanie egzekucyjne z elementami egzekucji, administracja rządowa, partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, nadzór i kontrola w administracji, prawo publiczne gospodarcze, prawo UE, samorząd w Polsce i wybranych państwach, prawo urzędnicze, system polityczny RP.

Specjalność administracja wojskowa obejmuje następujące główne przedmioty: terenowe organy administracji wojskowej, siły zbrojne, obrona terytorialna, prawo obronne RP, prawo wojskowe, prawo humanitarne, administracja obrony narodowej, administracja świadczeń na rzecz obrony, podstawy zarządzania kryzysowego.

Specjalność administracja bezpieczeństwa obejmuje następujące główne  przedmioty: podstawy bezpieczeństwa narodowego, administracja bezpieczeństwa społecznego, organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, komunikowanie publiczne w administracji, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, służby specjalne, podstawy zarządzania kryzysowego, dostęp do informacji publicznej.

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA
Koncepcja kształcenia na kierunku "administracja" gwarantuje, że będzie odbywać się ono z zachowaniem następujących zasad: dążenia do prawdy, otwartości na wiedzę i nowe idee oraz poszanowaniu godności człowieka i szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów oraz państw. Tym samym kształtuje osobowość i obywatelskie postawy studentów, przygotowując ich do odpowiedzialnego pełnienia funkcji społecznych i publicznych. W ramach kształcenia gwarantuje się wysoki poziom badań naukowych, tworzy optymalne warunki studiowania oraz zapewnia różnorodność i atrakcyjność nauczania. Przekazuje wiedzę na wysokim poziomie i zapewnia zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW
Pierwsze trzy semestry obejmują realizację przedmiotów ogólnych i kierunkowych. Od czwartego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów.

W semestrze czwartym (pod koniec drugiego roku studiów) studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych.

Istotnym elementem studiów licencjackich są obowiązkowe praktyki zawodowe, które studenci odbywają po czwartym semestrze. Zazwyczaj miejsce praktyki związane jest ściśle z tematem pracy dyplomowej. Istotą praktyk jest to, aby studenci mieli możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów i aby mogli prowadzić badania empiryczne, które powinny być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej.

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Kompetencje wynikające z efektów kształcenia, które student powinien uzyskać  w czasie studiów pierwszego stopnia są trójelementowe i opierają się na pozyskaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

W zakresie wiedzy student powinien znać:

 • struktury administracji publicznej i poszczególnych elementów jej systemu;
 • podstawy nauki o administracji, jej miejsce w systemie nauk społecznych, relacji w stosunku do innych nauk;
 • zakres wzajemnych relacji między głównymi organami państwa, ich kompetencje względem innych organów władzy publicznej i obywateli;
 • podstawy systemu prawa oraz zasady organizacji aparatu administracji publicznej.


W zakresie umiejętności student powinien umieć:   

 • dokonać interpretacji zjawisk zachodzących w systemie administracji publicznej, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk o administracji;
 • posługiwać się w sposób prawidłowy normami prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego dla określenia sposobu funkcjonowania administracji publicznej;
 • przedstawiać propozycje własnych rozwiązań usprawniających sposób działania administracji publicznej, np. poprzez prawidłowe rozwiązywanie kazusów;
 • jasno przedstawiać swoje zdanie używając prawidłowych argumentów opartych na logicznych wywodach oraz potrafić je zaprezentować zgodnie z zasadami wystąpień publicznych.


W zakresie kompetencji społecznych student powinien:

 • mieć świadomość konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • umieć organizować pracę w zespołach, zgodnie ze specyfiką pracy w organach administracji publicznej;
 • umieć efektywnie organizować własną pracę i krytycznie oceniać jej stopień zaawansowania.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami absolwenta, studenci są przygotowani do pracy w strukturach administracji publicznej i wojskowej, w służbach, inspekcjach i strażach oraz w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych.


wróć