MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Harmonogram opracowania pracy dyplomowej

Student zobowiązany jest przygotować pracę dyplomową na piśmie i złożyć ją z adnotacją promotora o jej przyjęciu.
Dziekan w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta poparty przez promotora, może jednokrotnie przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące.

Student obowiązany jest przygotować pracę dyplomową i złożyć ją w  dziekanacie wraz z kompletem dokumentów obejmujących:
− jeden dwustronnie drukowany, trwale oprawiony egzemplarz pracy dyplomowej z adnotacją promotora o jej przyjęciu (w miękkich kartonowych okładkach). W pracy należy umieścić czytelnie podpisane oświadczenie: kierującego pracą oraz autora;
−  jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej na płycie CD z zapisaną pracą w w edytorze tekstu przygotowaną do weryfikacji w systemie antyplagiatowym (tytuł pliku: imię_nazwisko_nr_albumu.doc), wraz z wersją w formacie PDF. Płyta CD na trwałe powinna być zamocowana w kopercie na końcu pracy. Płytę należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko, nr albumu, temat pracy dyplomowej, promotor pracy;
− opinię promotora pracy drukowaną dwustronnie, na której student składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią opinii;
− protokół weryfikacji pracy w systemie antyplagiatowym z podpisem upoważnionego operatora systemu;
− 4 zdjęcia w formacie 45x65 mm w stosownym ubiorze (kopertę ze zdjęciami należy podpisać imieniem i nazwiskiem, prosimy NIE PODPISYWAĆ BEZPOŚREDNIO ZDJĘĆ);
− kartę obiegową uzupełnioną o wszystkie wymagane podpisy oraz potwierdzenie opłaty czesnego i opłaty za dyplom.

DZIEKANAT NIE PRZYJMUJE NIEKOMPLETNYCH DOKUMENTÓW