MENU

Nowa wersja systemu symulacyjnego Joint Theater Level Simulation-Global Operation (JTLS-GO) w ćwiczeniu JOINT RESOLVE -19

Międzynarodowe ćwiczenie studyjne JOINT RESOLVE-19 zostało zrealizowane w terminie 05-25.05.2019r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. Ćwiczenie wspólnie realizował Wydział Wojskowy Akademi Sztuki Wojennej wraz Baltic Defence Colege z Tartu (Estonia). Najistotniejszym przedsięwzięciem dla Centrum było wykorzystanie w ćwiczeniu najnowszej wersji systemu symulacyjnego JTLS-GO (Joint Theater Level Simulation-Global Operations) ver. 5.1. Nowa wersja systemu została poddana testowi, który, biorąc pod uwagę średnią ilość zamodelowanych obiektów i średnią dynamikę działań w ćwiczeniu, zaliczyła pozytywnie. Działanie systemu było stabilne i umożliwiło sprawną  realizację ćwiczenia.
Przygotowanie scenariusza bazy danych do ćwiczenia, ze względu na rozpoczęcie prac od podstaw wymagało kilku miesięcy ciężkiej pracy specjalistów oraz zmiany podejścia do budowy bazy danych. Prace rozpoczęto od analizy scenariusza startowego, następnie utworzono strony ćwiczenia, 23 frakcje, strukturę stron ćwiczenia, stworzono nowe systemy walki nie zaimplementowane w startowej bazie danych, a następnie je sparametryzowano. Jednocześnie trwały prace nad stworzeniem mapy cyfrowej do tego konkretnego scenriusza. Kolejnym etapem było zbudowanie prototypów jednostek i tagetów (reprezentujących uzbrojenie). Całość wstępnie przygotowanej bazy danych wymagała nadania nowych parametrów oraz przypisania nowych wartości współczynników. Na zakończenie prac przeprowadzono testy działania pojedynczych jednostek i uzbrojenia, następnie testy dynamiczne i przygotowano scenariusz do uruchomienia w ćwiczeniu. Trudnością w opracowaniu i przygotowaniu scenariusza bazy danych do ćwiczenia był charakterystyczny dla ćwiczeń akademickich brak danych starteksowych (struktury ugrupowania bojowego, stanu ukompletowania jednostek oraz położeń), które można było zaimplementować ostatecznie po zakończeniu procesu planowania przez ćwiczące zespoły.
CSiKGW na potrzeby ćwiczenia skonfigurowało pod względem kwaterunkowym (zgromadzenie i odpowiednie ustawienie stołów, foteli, tablic, flipchart i przepierzeń) oraz teleinformatycznym ponad 20 sal, w których rozmieszczono ćwiczące zespoły oraz elementy kierownictwa ćwiczenia wraz z podgrywkami. Przygotowano ponad 260  stacji roboczych PC i laptop o różnej konfiguracji, a w tym 200 w sieci zamkniętej z platformą SharePoint, 23 z dostępem do sieci Internet, 15 z programami JTS (Joint Targeting System) oraz FAST (Flexible Advanced C2 Services for NATO Joint Time Sensitive Targeting), 15 z aplikacją iGeoSIT (Interim Geo-Spatial Intelligence Tool), 7 z aplikacją JEMM (Joint Exercise Management Module), 15 z systemem symulacyjnym JTLS-GO, zainstalowano 24 drukarki sieciowe oraz rozwinięto sieć telfoniczną z 35 abonentami końcowymi. Ponadto uruchomiono 11 serwerów w celu zabezpieczenia wykorzystywanego oprogramowania, m.in. server Niris zapewniający przesył danych protokołem OTH Gold z JTLS-GO do iGeoSIT w celu stworzenia dla ćwiczących COP (Common Operational Picture) oraz geoserver zapewniający mozliwość korzystania z map online.
Kolejnym ważnym przedsięwzieciem było wykorzystanie w ćwiczeniu, zainstalowanego w br. w Centrum, systemu informowania składającego się z 34 monitorów, rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach i korytarzach. Każdego dnia (przez 13 godzin dziennie) na monitorach, pogrupowanych zgodnie z pracującymi zespołami roboczymi, wyświetlane były bieżące informacje dla ćwiczących i kierownictwa ćwiczenia. W celu urealnienia scenariusza ćwiczenia prezentowane także były filmy z informacjami dotyczącymi wybranych epizodów ćwiczenia. Zespół prasowy na bieżąco prezentował informacje tekstowe, filmowe i fotograficzne o sytuacji operacyjnej oraz przebiegu ćwiczenia.  Dodatkowo do zabezpieczenia multimedialnego użyto: 13 projektorów multimedialnych, 3 terminale wideokonferencyjne, 7 monitorów wielkoformatowych, kamery video, specjalistyczny sprzęt fotograficzny oraz aulę z pełnym wyposażeniem audio-wizualnym (ściana graficzna, nagłośnienie, zestawy wideokonferencyjne). Aula – jako sala odpraw kierownictwa ćwiczenia oraz doraźnie jako sala wykładowa dla szerszego gremium ćwiczących - była wykorzystywana codziennie (od 4 do 10 godzin dziennie). W trakcie ćwiczenia zabezpieczono realizację 10 odpraw w trybie wideokonferencji. Wykonano rejestrację wideo dwóch odpraw w celu opracowania filmowych materiałów dydaktycznych oraz zrealizowano dokumentację fotograficzną ćwiczenia.
Specyfika ćwiczenia, potrzeby personalne i sprzętowe, wymagały ścisłej współpracy CSiKGW i WWoj, co zaowocowało bezproblemowym i sprawnym przebiegiem ćwiczenia. Pozwoliło także, zapewnić pełen realizm sytuacji operacyjnej obszaru działań oraz generować nowe problemy operacyjne do rozwiązywania w czasie rzeczywistym. Ćwiczenie potwierdziło, że zapewnienie realizmu ćwiczenia, jest niezaprzeczalnym atutem ćwiczeń wspomaganych komputerowo, pozwalającym efektywniej przygotowywać słuchaczy do dowodzenia i kierowania, jak również obiektywnie ocenić nabyte przez nich umiejętności.
 

Opracował: ppłk Władysław BIAŁO

Zdjęcia: Włodzimierz CHREMETA

Wykorzystanie możliwości multimedialnych auli CSiKGW w czasie odprawy kierownictwa ćwiczenia

Stanowisko zespołu JF (Joint Fires) realizującego zadania ognia połączonego

Wykorzystanie dotykowego wielkoformatowego ekranu do analizy przebiegu symulacji 

Stanowisko głównego kontrolera symulacji w zespole monitorowania przebiegu ćwiczenia

Stanowiska operatorów JTLS wraz z zespołami podgrywającymi


wróć