MENU
plakat 1

plakat 2

Umocowanie formalno-prawne

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem zostało powołane do życia decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2017 r., która:

 1. Zleca Akademii Sztuki Wojennej prowadzenie badań, przygotowanie analiz i ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa i obronności na potrzeby: 
  • MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ,  
  • innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa  i obronności Polski.
 2. Ustala, że jednostką właściwą do realizacji powyższych zadań staje się Centrum Badań nad Bezpieczeństwem.
 3. Ustala, że komórką właściwą dla koordynacji procesu zlecania analiz i ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa i obronności jest Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem działa w oparciu o:

 • Zarządzenie  nr 26/2016 Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r.
 • Decyzję Nr 2/Szkol./Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zadań Akademii Sztuki Wojennej w zakresie wykonywania analiz i ekspertyz
 • Statut Akademii Sztuki Wojennej, ustalony decyzją Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Akademii Sztuki Wojennej
 • Zarządzenie Nr 52 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 4 września 2018 r. w sprawie „Regulaminu Organizacyjnego Akademii Sztuki Wojennej”
 • Uchwałę Nr 9/2019 Senatu ASzWoj z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia nowego ośrodka w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem