MENU

Trudna sztuka dowodzenia (BRAMA-18)

Jest jednocześnie intelektualnym narzędziem w konfrontacji z przeciwnikiem. Stosując go, dowódca może w sposób optymalny wykorzystać fachowe przygotowanie wszystkich żołnierzy organu dowodzenia oraz podwładnych do pokonania przeciwnika.


Algorytm procesu dowodzenia rozpoczyna ustalanie położenia. Prowadzi się je w sposób ciągły, dzięki czemu dowódca i jego oficerowie powinni zawsze znać możliwie pełny obraz sytuacji, a zwłaszcza połażenie własne, przeciwnika oraz innych elementów środowiska, w którym prowadzone są działania.

Planowanie przyszłego działania rozpoczyna się zazwyczaj z chwilą otrzymania rozkazu od przełożonego. Celem planowania jest przygotowanie planu przyszłego działania. Aby było to możliwe dowódca i jego sztab realizują szereg przedsięwzięć koncepcyjnych dotyczących analizy środowiska i własnego potencjału, identyfikują możliwe sposoby osiągnięcia celu, prowadzą kalkulacje, a w efekcie stwarzają warunki do podjęcia decyzji przez dowódcę. Efekty ich pracy ujmowane są w opisowych i graficznych dokumentach planistycznych.

Algorytm pracy dowódcy i sztabu w toku planowania obejmuje:

  • analizę zadania;
  • odprawę informacyjną, podczas której m.in., dowódca przedstawia sprecyzowane zadanie własne, myśl przewodnią i kryteria oceny wariantów;
  • opracowanie wariantów działania przeciwnika;
  • opracowanie wariantów działania wojsk własnych i koncepcji ich zabezpieczenia;
  • rozważenie wariantów działania;
  • porównanie wariantów działania;
  • przeprowadzenie odprawy decyzyjnej;
  • opracowanie planu działania i rozkazu bojowego.

Podczas planowania dowódca utrzymuje także nieprzerwaną relację z podwładnymi. Wyniki planowania przekazywane są podległym jednostkom w postaci zarządzeń przygotowawczych i wstępnych zarządzeń bojowych. Cały czas przekazywane są także meldunki o sytuacji.  

Rozkaz Bojowy jest wynikiem kolektywnej pracy całego organu dowodzenia. Wykorzystywany w ćwiczeniu BRAMA-18 system JAŚMIN usprawnia opracowanie dokumentów planistycznych. Unika się pracochłonnego przerysowywania załączników graficznych dla wszystkich wykonawców rozkazu. System pozwala przesyłać grafiki przygotowane jako warstwy. Podwładni mogą natychmiast wykorzystać przesłane grafiki na potrzeby własnego planowania.

Elementem osobistej relacji dowódcy z podwładnymi jest stawianie zadań. Można je przeprowadzić na własnym stanowisku dowodzenia, na stanowisku dowodzenia jednego z podwładnych lub w terenie – w rejonie przyszłych działań. Stawiając zadania dowódca ma możliwość sprawdzenia zrozumienia jego zamiaru oraz istoty zadań przez podwładnych. W ten sposób dowódca buduje świadomość sytuacyjną podwładnych oraz redukuje zagrożenia wynikające z możliwości niezrozumienia zadania przez podwładnych.

Ostatnim elementem procesu dowodzenia jest kontrola. Podkreślić jednak należy, że kontrola nie jest w tym przypadku rozumiana jako sposób na „nękanie” podwładnych. W procesie dowodzenia jest to narzędzie do monitorowania czy plan działania jest realizowany. Dotyczy to zarówno przygotowania do działania, jak również monitorowanie działania.

Drugim istotnym narzędziem kontroli w procesie dowodzenia jest synchronizacja. Dla laika synchronizacja jest trudna do odróżnienia od symulacji prowadzonej w trakcie rozważenia wariantów działania. W trakcie synchronizacji sprawdza się, czy plan walki i zamiary podległych dowódców współgrają ze sobą. Jeżeli pojawiają się w tym zakresie problemy, weryfikuje się plany i wydaje kolejne zarządzenie bojowe.

Podsumowując, proces dowodzenia realizowany na stanowisku dowodzenia to umiejętność łączenia wysiłku wielu ludzi, dążenie do efektu synergii, a przede wszystkim przygotowanie informacji umożliwiających podejmowanie najlepszych decyzji.

Treść: mjr Andrzej Zajączkowski, Zakład Dowodzenia w Instytucie Sztuki Operacyjnej i Taktyki WWoj

Konsultacje: płk dr Marek Strzoda, Zakład Dowodzenia w Instytucie Sztuki Operacyjnej i Taktyki WWoj

Fot. Sekcja Komunikacji Społeczenej ASzWoj


wróć