MENU

Sympozjum Jakości Kształcenia

6 listopada 2019 roku odbyło się II Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia zorganizowane przez Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej.

Sympozjum otworzył prorektor ds. dydaktycznych płk dr hab. inż. Leszek Elak wskazując na uwarunkowania kształcenia oraz perspektywy i zadania uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Następnie przewodniczący Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia ASzWoj, prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski, przybliżył cel i program sympozjum. Do udziału w sympozjum zaproszono przełożonych oraz wszystkich chętnych, a szczególnie osoby, którym na sercu leży dążenie do doskonałości kształcenia w naszej Uczelni. Osoby, które swoją wiedzą, doświadczeniem i radą chcą wesprzeć dążenia społeczności akademickiej w usuwaniu barier i kreowaniu możliwie najlepszych rozwiązań służących doskonaleniu jakości kształcenia.

Spotkanie miało charakter diagnostyczno-prognostyczny. Jego celem była ocena stanu obecnego, wskazanie możliwości i dobrych praktyk w działaniach w Uczelni oraz określenie wyzwań na przyszłość w zakresie doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej.

W sympozjum zaprezentowano wystąpienia oscylujące wokół następujących tematów: Perspektywy i zadania uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia (płk dr hab. inż. Leszek Elak), Kto odpowiada za jakość kształcenia? (prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski), Raport z badania losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuki Wojennej (mgr Olga Derda, lic. Paulina Nowak), Ocena warunków realizacji procesu kształcenia przez studentów ASzWoj (ppłk Radosław Kolenda, mgr Danuta Pietraszkiewicz), Wnioski i doświadczenia z funkcjonowania wydziałowych systemów zapewnienia jakości kształcenia w BDJO i innych jednostkach organizacyjnych o charakterze dydaktycznym lub badawczym Akademii Sztuki Wojennej (mjr dr Paweł Ostolski, płk dr hab. inż. Krzysztof Drabik, dr inż. Marek Strzoda, mgr Tadeusz Kupiecki, mgr Aleksandra Kapuściak, lic. Rafał Jatczak), Potrzeby rynku pracy (Zastępca Dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej Pan płk dr Dariusz Czekaj), Aktywizacja studentów (płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski), Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczyciela akademickiego (dr Dariusz Kryszk, dr Julia Nowicka), Sposoby weryfikacji osiągania efektów uczenia się (mjr dr Paweł Ostolski), Wiarygodna ankieta oceny zajęć dydaktycznych (dr inż. Marek Strzoda), Po co komu slajdy? Wykładowca w erze Power Pointa (dr Mateusz Kuczabski).

W sympozjum uczestniczyli m.in.: prorektor ds. dydaktycznych – płk dr hab. inż. Leszek Elak, dziekan Wydziału Wojskowego - płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, dziekan Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia – płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego - płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda, Dyrektor Instytutu Historii Wojskowej - dr Józef Kozłowski, Szef Oddziału Organizacji Studiów - ppłk Zbigniew Sudujko, szef Wydziału Kształcenia na Odległość - ppłk Radosław Kolenda, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - ppłk dr Piotr Niewęgłowski, członkowie Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia ASzWoj, przedstawiciele wydziałowych zespołów zapewnienia jakości kształcenia.

 

Opracował:

Przewodniczący Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia ASzWoj

prof. dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI


wróć