MENU

Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej zawarły porozumienie o współpracy

9 maja 2019 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium naukowe pt. "Transport jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii lądowej i transportu". Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej a Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej. Strony reprezentowane były przez dziekanów wydziałów – płk. dr hab. inż. Tomasza Jałowca (WZiD ASzWoj) oraz prof. dr hab. inż. Mariannę Jacynę (WT PW).

Seminarium było efektem wspólnych działań organizacyjnych obu wydziałów i miało na celu identyfikację obszarów badań współczesnych systemów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania transportu, a także wymianę poglądów oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych.

W pierwszej części spotkania, poza oficjalnym podpisaniem porozumienia o współpracy, dziekani przedstawili kadrę naukowo-dydaktyczną wydziałów, prezentując obszary zainteresowań naukowych poszczególnych pracowników oraz ich doświadczenia w podejmowanych dotychczas przedsięwzięciach.

W drugiej części spotkania odbyły się wystąpienia seminaryjne. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prezentując temat pt. "Systemy przetwarzania informacji w obiektach logistycznych". Następnie możliwości badawcze Zakładu Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (ISTiL WT PW) w obszarze transportu i logistyki przedstawiła kierownik zakładu - dr hab. Jolanta Żak.

Podczas seminarium głos zabrał również przedstawiciel Akademii Sztuki Wojennej - kierownik Katedry Transportu Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - dr Jacek Kurowski. W swoim wystąpieniu przybliżył obecnym zakres działań Katedry i przedstawił prowadzone projekty badawcze oraz działalność dydaktyczną. Następnie zaprezentował wybrane problemy warunkujące badania transportu w aspektach ekonomiczno-obronnych.

Seminarium zwieńczyła dyskusja dotycząca istoty i zakresu kluczowych dla obydwu wydziałów pojęć i obszarów, jakimi są transport i logistyka. Zarysowane w tej dyskusji stanowiska i poglądy, tak koincydencyjne, jak i rozbieżne spowodowały, iż wyrażona została powszechna opinia o konieczności zorganizowania na ten temat wspólnej konferencji.

W dokonanym przez płk. dr. hab. inż. Tomasza Jałowca oraz prof. dr hab. inż. Mariannę Jacynę podsumowaniu podkreślono, że podpisane porozumienie oraz odbyte seminarium stanowić mogą platformę pozwalającą rozszerzyć dotychczasową współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną, służąc poszukiwaniu coraz lepszych rozwiązań w sferze logistyki, zarówno gospodarczej, jak i obronnej.

Fot. Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej


wróć