MENU

Nowości wydawnicze ASzWoj: listopad/grudzień 2018

Ilona URYCH

KULTURA FIZYCZNA W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

ISBN: 978-83-7523-637-8

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 177

Celem monografii jest ukazanie znaczenia i roli kultury fizycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego. Praca została przygotowana z myślą o wszystkich tych, którzy funkcjonują bądź będą funkcjonować w teorii lub praktyce na rzecz zdrowia człowieka w kulturze fizycznej. W zamiarze ma być ona pomocą merytoryczną, która ułatwi, zwłaszcza obecnym oraz przyszłym rodzicom i nauczycielom, na każdym etapie praktyki edukacyjnej ich merytoryczne przygotowanie do kreacji zdrowia ich wychowanków. Stanowi także próbę poszerzenia świadomości Odbiorców, w tym zwłaszcza rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego, co do konieczności pełnienia współczesnych zadań edukacyjnych w zakresie koniecznych działań na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego w i poprzez kulturę fizyczną.

 

Krzysztof GĄSIOREK, Joanna ZYCH

ARMIA OBYWATELSKA CZY ZAWODOWA? OCENA WYBRANYCH MODELI ORGANIZACYJNYCH ARMII W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

ISBN: 978-83-7523-655-2

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 133

Publikacja podejmuje zagadnienia związane ze sposobem organizacji armii obywatelskich, milicyjnych i zawodowych. Autorzy poszczególnych artykułów poszukują odpowiedzi na pytanie, jaki model organizacji sił zbrojnych przekłada się na ich największą skuteczność oraz przedstawiają rekomendację dla współczesnego systemu obronnego RP. W części poświęconej doświadczeniom historycznym autorzy analizują skuteczność bojową armii różnych typów od XVI do XX w. genezę armii obywatelskich, a także doświadczenia z okresu wojny polsko-bolszewickiej. W drugiej części publikacji przedstawiono współczesne przykłady organizacji sił zbrojnych Szwecji, Izraela, Szwajcarii oraz koncepcję szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przez żołnierzy polskich sił specjalnych.

 

Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN, Leszek ELAK, Anna ORZYŁOWSKA

POTENCJAŁ OBRONNY I POTENCJAŁ ZAGROŻEŃ W ŚWIETLE TESTU ANIMALIZACJI

ISBN: 978-83-7523-639-2

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 196

Publikacja może być wykorzystana jako materiał poglądowy wykorzystany w pracy dydaktycznej wojskowych i cywilnych szkół wyższych. Zastosowana nowatorska metoda badań empirycznych pozwala na szerszy ogląd problemów bezpieczeństwa i obronności.

 

Izabela TYMIŃSKA, Jacek KUROWSKI

OBSŁUGA CELNA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM. UWARUNKOWANIA I WYZWANIA XXI WIEKU

ISBN: 978-83-7523-645-3

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 367

Celem opracowania jest kompleksowe zaprezentowanie mechanizmów i regulacji szeroko rozumianego ustawodawstwa celnego na tle uwarunkowań tworzonych we współczesnym świecie przez handel zagraniczny i transport. Zamiarem Autorów było jak najpełniejsze przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności podmiotu w międzynarodowych procesach logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obsługi celnej. Publikacja kierowana jest zarówno do praktyków, jak i adeptów tej wiedzy, a w szczególności do wszystkich podmiotów gospodarczych zaangażowanych w działalność logistyczną, wymagającą przekraczania przez towar – ładunek granic administracyjnych i celnych. Publikacja jest skierowana także do studentów, przyszłych menadżerów logistyki, jako kompendium wiedzy na temat funkcjonowania we współczesnych łańcuchach dostaw.

 

Marek ŻYŁA

OBWÓD KALININGRADZKI W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ

ISBN: 978-83-7523-643-9

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 241

W monografii Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wieloaspektowo przedstawiono bardzo ważny problemem, jakim jest rola eksklawy kaliningradzkiej w neoimperialnej polityce Federacji Rosyjskiej. Rozpad Związku Radzieckiego spowodował zmiany w istniejącym układzie wpływów w Europie i na świecie. W jego wyniku całkowicie uniezależniły się państwa subregionu Europy Środkowej i Wschodniej, które do wchodziły w skład bloku państw socjalistycznych. Wyłoniły się także nowe państwa, do niedawna funkcjonujące jako republiki związkowe. Wydarzenia, jakie miały miejsce we wschodniej części kontynentu, wymusiły redefinicję europejskiej architektury bezpieczeństwa, łącznie ze zmianą dotychczasowych stref i obszarów wpływów.

Powstała w wyniku rozpadu Federacja Rosyjska stała się nowym, znaczącym podmiotem polityczno-militarnym w światowym systemie bezpieczeństwa. Jej potęga w znacznej mierze utrzymywana jest dzięki potencjałowi militarnemu, w tym jądrowemu. W kontynentalnym wymiarze interesów Federacji Rosyjskiej ważne miejsce zajmuje obwód kaliningradzki. Po strukturalnym przesunięciu w głąb Azji eksklawa kaliningradzka stała się najdalej na zachód wysuniętą częścią rosyjskiego terytorium. Czyni to z obwodu obszar o strategicznym znaczeniu pod względem militarnym. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na analizę czynników kształtujących jego pozycję w strukturze bezpieczeństwa Rosji. Kluczowym problemem w tym kontekście jest określenie roli, jaką przypisała mu Moskwa.

Publikacja dedykowana jest środowiskom akademickim zajmującym się problematyką neoimperialnej polityki Federacji Rosyjskiej. Wydawnictwo zostało  opracowane na podstawie bogatej bazy dokumentacyjnej i znacznej ilości publikacji dotyczących polityki bezpieczeństwa Rosji. Ze względu na aktualność i ważność poruszanych tematów, będzie ono stanowić cenną pomoc w działalności dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej oraz innych ośrodków akademickich.

 

Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBROJENIOWYM W ASPEKCIE ZMIAN CZ.4

ISBN: 978-83-7523-620-0 (całość), ISBN: 978-83-7523-644-6 (4 część)

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 170

Szczególną rolę w polityce zbrojeniowej państwa odgrywa narodowy przemysł obronny. Jest on wyrazem poziomu niezawisłości państwa. Pełni on również istotne funkcje gospodarcze. Sposób zarządzania w przemyśle zbrojeniowym wpływa zatem w dwojaki sposób na potencjał państwa. Prezentowana monografia przedstawia aspekty teoretyczne zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem zbrojeniowym, jak również szeroko eksponuje aspekty praktyczne w postaci konkretnych narzędzi analitycznych. Pozwala to na przeprowadzenie oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa zbrojeniowego w połączeniu ze zmianami, jakie zachodzą w tym środowisku. Niniejsza monografia adresowana jest do teoretyków zainteresowanych poznaniem specyfiki przedsiębiorstwa zbrojeniowego, jak również praktyków chcących wzbogacić swój warsztat metodologiczny związany z zarządzaniem strategicznym przedsiębiorstwem w aspekcie zmian.

 

Dorota KUREK

DOSKONALENIE SYSTEMÓW OPINIOWANIA FUNKCJONARIUSZY WYBRANYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

ISBN: 978-83-7523-641-5

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 328

Autorka podjęła próbę dokonania analizy systemów opiniowania służbowego funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych w Polsce. Efektem zrealizowanych badań stała się możliwość przedstawienia kształtu systemów i dokonywanych w nich zmian na przestrzeni ostatnich 25 lat. Szczegółowej analizie autorka poddała akty prawne regulujące funkcjonowanie systemów opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dokonana analiza, w tym identyfikacja błędów w systemach, stała się podstawą do zaproponowania zmian w poszczególnych systemach, które częściowo polegają na powrocie do rozwiązań wcześniej stosowanych, wdrożeniu rozwiązań które sprawdzają się w pozostałych służbach mundurowych, jak i w środowisku biznesowym.

 

Wojciech WIĘCEK, Juliusz S. TYM

DZIAŁANIA BOJOWE BATALIONU

SYTUACJA-DOWÓDCA-DECYZJA

ISBN: 978-83-7523-654-5

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 203

Batalion jest współcześnie postrzegany jako podstawowa jednostka kalkulacyjna, moduł bojowy predysponowany do prowadzenia samodzielnych działań. Wraz ze wzrostem możliwości bojowych batalionu oraz jego ewolucji strukturalnej, zmianie ulegają także wymagania w zakresie dowodzenia i podejmowania decyzji w walce. W podręczniku zawarto zbiór sytuacji taktycznych poziomu batalionu do samodzielnego rozwiązywania. Celem publikacji jest rozwijanie wyobraźni taktycznej przyszłych decydentów poziomu taktycznego oraz doskonalenie umiejętności taktycznych na bazie przygotowanych przez zespół autorski scenariuszy.

 

Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU I TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ WOJSKA – PERSPEKTYWA KLUBÓW WOJSKOWYCH

ISBN: 978-83-7523-661-3

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 128

Książka jest pierwszą tego rodzaju publikacją, która służy doskonaleniu kompetencji w zakresie sprawnego zarządzania wojskowym ośrodkiem kultury. Celem niniejszej książki jest przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności pracowników klubów wojskowych w zakresie zarządzania wojskowym ośrodkiem kultury z perspektywy prawnej, kreowania kapitału relacyjnego w środowisku i organizacji konkretnych imprez kulturalnych. Powstała ona na podstawie prac projektowych przygotowanych w ramach pierwszej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim, realizowanych jako wspólny projekt Akademii Sztuki Wojennej oraz Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorami poszczególnych podrozdziałów są przedstawiciele środowiska żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, praktycy zajmujący się działalnością wychowawczą i kulturalno-oświatową w wojsku.

 

Sylwia WALASIK, Patrycja MAŁECKA

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU SZ RP I BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEGO BEZPIECZEŃSTWA

ISBN: 978-83-7523-646-0

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 153

Niniejsza monografia dotyczy problematyki kształtowania wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Publikację tworzą dwie części, na które składa się pięć rozdziałów. W pierwszej części przedstawiono siły zbrojne we współczesnych uwarunkowaniach tworzenia wizerunku organizacji publicznej oraz świadomość obywatelska młodzieży akademickiej. Drugą część stanowi zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym szczególną uwagę zwrócono na aspekty prawne, organizacyjne i profilaktyczne ograniczające poziom bezpieczeństwa na drogach. W monografii przedstawione zostały również wyniki badań ankietowych omawianych obszarów oraz uwarunkowań ich kształtowania.

 

Bartosz BIERNACIK, Leszek KALMAN, Grzegorz PILARSKI

WSPARCIE TELEINFORMATYCZNE I BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI W SZ RP

ISBN: 978-83-7523-653-8

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 306

Monografia jest wieloaspektową analizą zjawisk zachodzących w zakresie realizacji wsparcia teleinformatycznego a także cyberbezpieczeństwa jakie można zauważyć w organizacji o charakterze militarnym.

 

 

Stanisław KOWALKOWSKI, Waldemar KAWKA, Krzysztof WYSOCKI

LĄDOWY WYMIAR POKONYWANIA PRZESZKÓD WODNYCH PRZEZ WOJSKA LĄDOWE W DZIAŁANIACH TAKTYCZNYCH

ISBN: 978-83-7523-638-5

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 374

Głównym celem jaki przyświecał zespołowi redakcyjnemu rekomendowanej monografii była wymiana doświadczeń i poglądów na temat aktualnych i wieloaspektowych uwarunkowań pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe, oceny aktualnych zdolności w przedmiotowym zakresie oraz wskazanie najbardziej istotnych i antycypacyjnych kierunków doskonalenia lądowej mobilności wojsk w kontekście rzeczywistych możliwości urządzania i utrzymania przepraw wojskowych przez przeszkody wodne. Przedmiotem prezentowanych rozwiązań są także uzupełniające kwestie pokonywania przeszkód wodnych lub działań w środowisku wodnym w ramach zarządzania kryzysowego.


wróć