MENU

Nowości wydawnicze ASzWoj: wrzesień 2018

Autor:
Piotr MAKOWSKI

RYZYKO JAKO KRYTERIUM WYBORÓW WARIANTÓW DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH I REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Cena: 26,00 zł

Opis:
Treści książki można identyfikować z problematyką zarządzania i dowodzenia ściśle powiązanego z bezpieczeństwem narodowym i obronnością. Przedmiotem zainteresowania uczyniono możliwości rozwiązywania problemów oceny ryzyka prowadzonej na potrzeby oceny wariantów działań taktycznych i reagowania kryzysowego. W treści odniesiono się do trudności interpretacyjnych ryzyka, podano propozycje jego definicji. Walorem monografii są rekomendacje rozwiązań w zakresie stosowania komplementarnych kryteriów oceny wariantów w kategoriach skuteczności i ryzyka oraz propozycje rozwiązań dotyczących problemu interakcji ryzyk i ich oceny kompleksowej uzasadnione przykładami obliczeniowymi.

 

Autor:
Piotr MAŚLOCH

GLOBALIZACJA A ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI

Cena: 26,00 zł

Opis:
Publikacja pt. „Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnych organizacji” stanowi próbę analizy związków korelacyjnych pomiędzy globalizacją, zarządzaniem i bezpieczeństwem organizacji na poziomie lokalnym. Poruszane zagadnienia zostały w realiach XXI wieku z uwzględnieniem dotąd nieznanych zagrożeń jak np. terroryzm czy też nielegalna emigracja

 

 

 

 

Autor:
Daria OLENDER

TERRORYZM MORSKI. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE

Cena: 29,80 zł

Opis:
Monografia ukazuje problematykę współczesnego terroryzmu morskiego w sposób kompleksowy, ukazując zarys historyczny zjawiska oraz podstawowe różnice między aktami terroryzmu i piractwa morskiego. W opracowaniu przybliżono największe zamachy terrorystyczne wymierzone w statki oceaniczne oraz infrastrukturę portową, a także zaprezentowano najnowsze technologie stosowane do walki z zagrożeniem bezpieczeństwa na morzu. Autorka monografii słusznie też podkreśla znaczenie działalności wywiadowczej, a więc uzyskiwanie informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia, które jest niezbędne do oceny sytuacji i podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skutecznych działań anty- bądź kontrterrorystycznych. Niniejsza monografia mogłaby się znaleźć w obszarze zainteresowań nie tylko instytucji naukowych, ale także – a może w szczególności – zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym oraz profilaktyką i zwalczaniem terroryzmu (działania anty- i kontrterrorystyczne). Może okazać się ciekawą i wartościową pozycją dla studentów kierunku bezpieczeństwo oraz dla osób zainteresowanych problematyką przemocy na morzu.

 

Autor:
Kamila TROCHOWSKA

SOFT SKILLS FOR SECURITY AND DEFENSE: CROSS-CULTURAL COMPETENCE AND BEYOND

Cena: 24,00 zł

Opis:
Publikacja przedstawia oryginalne wyniki 10-letnich badań prowadzonych przez autorkę w zakresie kształcenia i zastosowania kompetencji miękkich (takich jak umiejętności społeczne, współpraca, komunikacja, empatia, umiejętność budowania zaufania, czy kompetencje międzykulturowe) dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności. W książce dokonano szerokiego, interdyscyplinarnego przeglądu teorii problemu oraz stosowanych i proponowanych rozwiązań treningowych i operacyjnych, łącząc dorobek różnych dziedzin, od dydaktyki wojskowej po neurobiologię kulturową. Autorka proponuje innowacyjne spojrzenie na problemy, które stosunkowo niedawno znalazły zainteresowanie badawcze przez co dorobek w tej dziedzinie nie jest zbyt rozległy.


wróć