MENU

Obwieszczenie w sprawie konkursu na funkcję prorektora ds. dydaktycznych

Działając na podstawie § 44 ust. 3 statutu Akademii Sztuki Wojennej, ustalonego decyzją Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Akademii Sztuki Wojennej, ogłaszam konkurs na funkcję prorektora ds. dydaktycznych ASzWoj na kadencję od 1.10.2018 r. do 31.09.2019 r.

Do konkursu na funkcję prorektora ds. dydaktycznych, może przystąpić nauczyciel akademicki:

  • który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
  • jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

Ponadto:

  • kandydatem na funkcję prorektora ds. dydaktycznych może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w Akademii;

Zgłoszenia kandydatów na funkcję prorektora ds. dydaktycznych przyjmowane będą do 25 września 2018r. w Biurze Rektora ASzWoj (bud. 101 pok. 150) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję prorektora ds. naukowych.

REKTOR-KOMENDANT
gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ


wróć