MENU

Współpraca międzynarodowa ASzWoj w roku akademickim 2017/2018 - podsumowanie

W roku akademickim 2017/2018 Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) rozwijała współpracę międzynarodową poprzez dwustronne i wielostronne kontakty z partnerami zagranicznymi. Do kontaktów zagranicznych ASzWoj zaliczały się międzynarodowe konferencje i seminaria naukowe, wielonarodowe ćwiczenia i kursy wojskowe, oraz kursy wojskowe dla oficerów z zagranicy. Dopełnieniem międzynarodowego wymiaru działalności akademii były wykłady gościnne uznanych na świecie ekspertów w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz wizyty zagranicznych delegacji z uczelni wojskowych.

Ze względu na rozwój i ożywienie działalności naukowo-badawczej, przedstawiciele ASzWoj brali udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz uczestniczył w dorocznej 47. Konferencji Komendantów, organizowanej w tym roku w przez Akademię Wojskową im. F. Tudjmana w Zagrzebiu (Chorwacja). Konferencja ta jest dorocznym, najbardziej prestiżowym wydarzeniem, podczas którego rektorzy i komendanci uczelni wojskowych mają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących dostosowywania programów i narzędzi szkoleniowych do potrzeb wyższego szkolnictwa wojskowego.

Delegacja ASzWoj podczas 47. Konferencji Komendantów Uczelni Wojskowych NATO

Prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak wziął udział w dorocznym spotkaniu Central European Forum on Military Education (Środkowoeuropejskie Forum Edukacji Wojskowej) stwarzającym możliwość do wymiany doświadczeń w zakresie reform w systemie wyższej edukacji wojskowej w regionie. Ponadto, Akademia Sztuki Wojennej delegowała przedstawicieli na cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe o kluczowym znaczeniu dla obszarów bezpieczeństwa i obronności - Cyber Phalanx’18, Cyber Conflict X, Strat Com Summit, ISMS, China Goes Global oraz na posiedzenia Rady Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli.

Dwustronna i wielostronna współpraca międzynarodowa ASzWoj opierała się na kontaktach z partnerami o strategicznym znaczeniu dla przedsięwzięć akademickich min.: Baltic Defence College w Tartu (Bałtycka Akademia Obrony), Swedish Defence University w Sztokholmie (Szwedzki Uniwersytet Obrony), Joint Special Operations University w Tampie (Uniwersytet Połączonych Operacji Specjalnych), Führungsakademie der Bundeswher w Hamburgu (Akademia Dowodzenia Bundeswehry) oraz uczelnie z państw Grupy Wyszehradzkiej. Przy tym, należy zaznaczyć, iż wznowiona została współpraca w formacie Grupy Wyszehradzkiej (Uniwersytet Obrony w Brnie, Akademia Sił Zbrojnych im. R. Stefanika w Liptowskim Mikulaszu, Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie), która w najbliższej perspektywie ma na celu zainicjowanie kilku znaczących projektów, jak wspólne ćwiczenia wojskowe i kursy wojskowe oraz wzajemna wymiana kadry naukowo-dydaktycznej.

Dzięki bliskiej współpracy ze Szwedzkim Uniwersytetem Obrony ASzWoj po raz pierwszy uczestniczyła w międzynarodowym seminarium naukowym pt. Security Policy and Strategic Thinking, organizowanym dotychczas wspólnie przez Szwedzki Uniwersytet Obrony i Baltic Defence College. W marcu br., pani Admirał Ewa Skoog Haslum, wice-kanclerz Szwedzkiego Uniwersytetu Obrony w Sztokholmie, przebywała z wizytą w ASzWoj na zaproszenie komendy ASzWoj. Tematem rozmów była dynamizacja dwustronnej współpracy.

Wicekanclerz Szwedzkiego Uniwersytetu Obrony, Pani adm. dr hab. Ewa Skoog Haslum z Rektorem-Komendantem AszWoj, gen. bryg. dr Ryszardem Parafianowiczem

W ramach współpracy z Baltic Defence College, ASzWoj miała możliwość wymiany kadry naukowo-dydaktycznej podczas seminariów i kursów, ponadto ściśle współpracowała w zakresie planowania i organizacji wielonarodowych ćwiczeń wojskowych, jak również międzynarodowych konferencji naukowych. Ponadto, w trakcie roku akademickiego rozpoczęły się prace nad wspólną organizacją ćwiczenia pk. „Common Effort’ 2019”.

Wspólne działania z Joint Special Operations University w Tampie umożliwiła ASzWoj opracowanie własnego modułu szkoleniowego w obszarze Design Thinking, dzięki czemu od roku akademickiego 2018/2019 Akademia będzie miała możliwość samodzielnego prowadzenia kursów w tym zakresie, również dla partnerów z Czech, Słowacji i Węgier.

Współpraca ASzWoj z Führungsakademie der Bundeswher w Hamburgu rozwijała się głównie w oparciu o wspólny udział w organizowanych w obydwu akademiach międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych.

Akademia przeprowadziła dwa flagowe kursy wojskowe połączone z warsztatami - kurs pt. „COPD” dotyczący procesu planowania operacji według standardów NATO oraz kurs pt. „Design Thinking”. Przedmiotem drugiego kursu była problematyka myślenia projektowego stanowiąca obecnie jeden z najbardziej nowatorskich trendów przygotowywania operacji polegającym na kompleksowym ujęciu przedsięwzięć wojskowych. W jego prowadzeniu udział wzięli m.in.: gen. dyw. (rez.) Philip Kensinger, ppłk (rez.) Hal Mcnair, płk (rez.) Bogdan Gieniewski, Don Wilsey z Joint Special Operations University w Tampie. Od roku akademickiego 2017/2018 ASzWoj rozpoczął współpracę z Akademią Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu poszerzenia oferty szkoleniowej.

Delegacja ASzWoj podczas Środkowoeuropejskiego Forum Edukacji Wojskowej

W roku akademickim 2017/2018 zorganizowane zostało doroczne ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. „Air Shield”. Tematyką tego ćwiczenia było planowanie użycia sił powietrznych w operacjach wielonarodowych w dowództwie komponentu powietrznego. Ćwiczenie miało format wielonarodowy, udział w nim wzięli przedstawiciele Air Command and Staff College Uniwersytetu Sił Powietrznych w Maxwell AFB (USA), International Staff Officers Course Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja), Air Command and Staff Course Akademii Litewskich Sił Zbrojnych w Wilnie (Litwa), Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy), Uniwersytetu Obrony w Brnie (Czechy) oraz Estońskiej Akademii Obrony z Tartu (Estonia).

Ponadto, oficerowie ASzWoj brali udział w zagranicznych ćwiczeniach wojskowych, min. w: „CJEX’18” (Akademia Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu), UCL/VESTA (w ramach projektu e-Notice w Brukseli), Staff Course (Szkoła Operacji Specjalnych NATO w Brukseli) oraz JAEX’18 (Air Force Base w Maxwell, USA).

W mijającym roku akademickim, Akademia kształciła zagranicznych oficerów wojskowych na dwóch kursach doskonalących - Podyplomowych Studiach Operacyjno-Taktycznych (PSOT) i Wyższym Kursie Operacyjno-Strategicznym (WKOS) oraz na kursie języka polskiego.

Zaproszenie na gościnne wykłady w ASzWoj przyjęli uznani na świecie specjaliści w dziedzinie geopolityki, strategii wojskowej i historii wojskowości. Jednymi z bardziej znamienitych  byli min. generał rez. Ronald L. Burgess, były dyrektor Defense Intelligence Agency USA; generał Sohail Aman, szef Sztabu Sił Powietrznych Pakistanu; dr. Lawrence Weinbaum, dyrektor Izraelskiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych w Telawiwie. Innymi ekspertami światowej sławy, którzy gościli w ASzWoj byli min.: Admirał Ze’ev Almog, płk dr hab. Nikolay B. Nitchev z Vasil Levsky National Military University w Sofii, prof. Martin Van Creveld z Żydowskiego Uniwersytetu w Jeruzalem (Izrael),  prof. dr Milan Vego z US Naval War College w Newport (Stany Zjednoczone) oraz dr Paul Chester Latawski z Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst (Wielka Brytania).

Komenda ASzWoj gościła wizyty z min.: Akademii Obrony Narodowej Tajlandii w Bangkoku, Akademii Obrony Narodowej w Islamabadzie, Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu oraz Military University Institute w Lizbonie.

Komendant  Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu, gen. dyw. Andis Dilāns z rektorem-komendantem ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszardem Parafianowiczem

Nowy rok akademicki 2018/2019 ASzWoj rozpocznie organizacją dwóch prestiżowych konferencji naukowych: 10. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej ISMS’2018 (17-19.10.2018 r.) oraz PUBLIC MANAGEMENT’2018 (15-16.11.2018 r.).


wróć