MENU

Studenci ASzWoj rozpoczynają szkolenie w ramach „Legii Akademickiej”

Szkolenie złożone jest z dwóch części: teoretycznej, która będzie realizowana w Akademii oraz praktycznej, podczas której studenci szkolić się będą w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Program „Legia Akademicka” jest odpowiedzią na obecne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych RP, m.in. te dotyczące odbudowy rezerw osobowych i pozyskania młodych oficerów i podoficerów rezerwy.

Studenci wezmą udział w wykładach (30 godzin lekcyjnych), dotyczących m.in. zasadniczych zadań realizowanych przez SZ RP, zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu obronnego RP, a także dyscypliny wojskowej czy odpowiedzialności prawnej. Przewiduje się także zajęcia uzupełniające z wychowania fizycznego (przygotowujące studentów do zaliczenia sprawdzianu z WF zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych), języka obcego (przygotowujące uczestników Legii Akademickiej do egzaminu z języka angielskiego wg STANAG 6001) oraz samokształcenie w formie e-learningowej. Zaliczenie części teoretycznej wiąże się z możliwością otrzymania karty powołania na ćwiczenie wojskowe (po złożeniu stosownego wniosku do właściwych organów), a tym samym – rozpoczęcia części praktycznej, która zostanie zrealizowana podczas przerwy wakacyjnej.

W poniedziałek, 18 grudnia w Akademii Sztuki Wojennej, poza oficjalnym rozpoczęciem pilotażowego programu oraz wykładem inauguracyjnym nt. ogólnych zasad prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały, uczestnicy odbędą także pierwsze zajęcia ze szkolenia medycznego, kształcenia obywatelskiego i taktyki, realizując następujące tematy:

  • Struktury organizacyjne i wyposażenie rodzajów sił zbrojnych. Rola wojsk operacyjnych w systemie obronności państwa (taktyka);
  • Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza oraz postępowanie w trakcie udzielania samopomocy i pomocy koleżeńskiej (szkolenie medyczne);
  • Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (szkolenie medyczne);
  • Zasady i przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia (taktyka);
  • Pojęcie oraz rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Podstawowe pojęcia oraz znaki ochronne (kształcenie obywatelskie).

Dla uczestników programu tego dnia przewidziano także pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz pokaz OPBMR (Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia). Nie zabraknie również charakterystycznego poczęstunku - wojskowej grochówki.

*  *  *

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 18 grudnia (poniedziałek) br.;

Miejsce: Klub ASzWoj (bud. 56), Sala widowiskowo-konferencyjna im. gen. Franciszka Gągora;

Godzina rozpoczęcia: 9.00 dla gości zaproszonych, uczestników Legii Akadmickiej prosimy o przybycie na godz. 7.15 ze względu na zaplanowane przez organizatorów kwestie organizacyjne;

Ubiór: wyjściowy dla gości zaproszonych, turystyczno-sportowy dla uczestników Legii Akademickiej;

Zobacz również:


wróć