MENU

Integracja przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego

W dniu 23 maja br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj odbyło się seminarium naukowe nt.: Wybranych aspektów integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonali: płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski - prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj oraz płk dr hab. Sylwester Kurek - prodziekan ds. dydaktycznych WBN.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele: Najwyższej Izby Kontroli, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, administracji publicznej oraz przedstawiciele kierownictwa Akademii i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Licznie reprezentowany był organizator seminarium w osobach kierownictwa i pracowników naukowych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.

Zasadniczym celem seminarium było zainicjowanie kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa debaty oraz wymiany poglądów ekspertów (teoretyków, jak i praktyków) w zakresie określenia potrzeb oraz możliwości (zakresu) integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, we wszystkich stanach funkcjonowania państwa i na wszystkich poziomach administracji publicznej.

Główny problem badawczy seminarium został zawarty w pytaniu: Czy, a jeśli tak to w jakim zakresie integrować wysiłki struktur przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego dla lepszego wykorzystania ich potencjału w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny?

W części pierwszej seminarium, moderowanej przez prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego zostały wygłoszone cztery referaty główne stanowiące wprowadzenie do dalszej dyskusji. Treść merytoryczna referatów wpisała się w główny problem badawczy seminarium i dotyczyła oceny stanu prawnego oraz wybranych problemów związanych z możliwymi  obszarami integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce.

Część druga seminarium, której moderatorem był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski, to dyskusja nad wybranymi problemami integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce. Głos w dyskusji zabrali praktycy (Andrzej Zygmunt – przedstawiciel NIK; dr Robert Dynak - SP w Pułtusku; płk rez. mgr. Andrzej Dybowski - UW w Nowym Dworze Mazowieckim) oraz przedstawiciele środowiska akademickiego (prof. dr hab. Waldemar Kitler; dr hab. Janusz Falecki; dr Wiesław Krzeszowski). W dyskusji zostały przedstawione uwarunkowania formalno-prawne oraz doświadczenia praktyczne dotyczące całego spektrum zadań realizowanych przez administrację publiczną w przedmiotowym zakresie. Ważnym elementem dyskusji było wskazanie możliwych kierunków integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce.

W podsumowaniu seminarium dr hab. Marian Kuliczkowski odnosząc się do wygłoszonych referatów głównych oraz dyskusji, stwierdził, że cel główny seminarium dotyczący określenia możliwości (zakresu) integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego RP został osiągnięty. Podkreślił, że zorganizowane seminarium było próbą sięgnięcia do najskuteczniejszego oręża, jakim dysponuje nauka i praktyka - do broni intelektualnej oraz zaangażowania specjalistów zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi aspektami pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego.

Na zakończenie seminarium dr hab. inż. Marian Kuliczkowski dziękując wszystkim jego uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział zapowiedzieli kontynuację spotkań teorii i praktyki w przedmiotowym zakresie w formie seminariów i konferencji naukowych.

Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa WBN, a przeprowadzenie w nim szerokiej dyskusji naukowej oraz konfrontacji teoretycznych założeń z praktycznymi aspektami w przedmiotowym zakresie jest sukcesem jego organizatorów.

Opr: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
Fot: Krzysztof Kowalski


wróć